22
Sep 2022

世界上最美的程序

题目比较标题党,其实只是在用Lisp在写一个Lisp解释器

视频链接: link

用Lisp写Lisp解释器,直接使用内置的list match函数,解决了parser部分,然后主要就是解决一个lambda定义,其余都比较简单。

lambda定义中,主要解决的是传入的参数怎么解析。

以下是Clojure版本。

(ns repl
 (:require [clojure.core.match :refer (match)]))

(defn eval-expr [expr env]
 (match expr
  (n :guard number?) n
  (x :guard symbol?) (env x)
  (['add1 e] :seq) (inc (eval-expr e env))
  (['sub1 e] :seq) (dec (eval-expr e env))
  (['zero? e] :seq) (zero? (eval-expr e env))
  (['* e1 e2] :seq) (* (eval-expr e1 env) (eval-expr e2 env))
  (['if t c a] :seq) (if (eval-expr t env) (eval-expr c env) (eval-expr a env))
  (['lambda ([x] :seq) body] :seq) (fn [arg]
                    (eval-expr body (fn [y]
                             (if (= x y) arg (env y)))))
  ([orator orand] :seq) ((eval-expr orator env) (eval-expr orand env))))
comments powered by Disqus